Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas                                         

                    Reglement Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2009                 

 

De deelnemer

1

 

1    Een deelnemer moet geboren zijn vóór 1991.

2    Recente winnaars van een geldprijs Stad Sint-Niklaas komen de volgende twee wedstrijden niet in aanmerking voor een geldprijs.

3    Juryleden, leden van de adviesraad van het I.E.C. en personeelsleden van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas, zijn uitgesloten van deelname.

De inzending: exlibris of andere kleingrafiek

2

 

1    Het soort grafiek: Exlibris en andere soorten kleine prenten zijn toegestaan.

٭  Afmetingen: Het beeld en de tekst van elke prent mogen samen niet groter zijn dan: 13 cm x 13 cm. De drager waarop de prent is afgedrukt mag niet groter zijn dan 20 cm x 15 cm. De prenten moeten tweedimensionaal zijn.

٭  Niet toegestaan: Pseudo-exlibris voor fictieve of overleden personen of op naam van bekende personen, die hun toestemming niet verlenen.

٭  Buiten wedstrijd: Prenten met een jurylid als titularis.

 

2    Mogelijke soorten kleine prenten: Een exlibris.
Een exlibris of boekmerk is een eigendomsmerk voor boeken. De naam van de titularis/eigenaar gaat samen met een eigendomsvermelding “ex libris”, “boek van”,.... De versiering of afbeelding bij de tekst houdt verband met de naam, de persoonlijkheid, het beroepsleven, de identificatie, de voorkeuren, interesses, enz… van de eigenaar of met zijn persoonlijke boeken.

                                                                       Andere kleine prenten zoals bijvoorbeeld: een ILLUSTRATIE, een THEMA-PRENT, ...

 

3    Het thema: De ingezonden prenten verwijzen naar of zijn geïnspireerd door het thema het boek en/of de heilige nicolaas

 

4    De drager: Ingestuurde prenten mogen niet ingelijst of gemonteerd zijn op een andere drager

 

5    Gebruik van teksten: Bij gebruik van teksten in niet-Latijnse karakters of in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits op een inzending moet er een vertaling of verklaring over de betekenis toegevoegd worden, in een van de voormelde talen.

 

6     Datum: De deelnemende prenten moeten ontworpen en afgedrukt zijn in 2007 of 2008 en mogen op geen enkele manier verwijzen naar enige andere wedstrijd.

 

7     Druktechnieken: Alle grafische druktechnieken ook gemengde druktechnieken, originele fotografische en digitale creaties, die een oplage van minimum 5 gelijke afdrukken van goede kwaliteit toelaten, worden aanvaard.

Manier van inzenden

3

 

1    Maximum 3 verschillende inzendingen per deelnemer.

2    Van elke inzending 2 originele én identieke afdrukken.

3    De inzendingen worden op kosten van de deelnemers aan het Internationaal Exlibriscentrum afgeleverd.

4    De inzenders kunnen geen aanspraak maken op een betaling of een vergoeding.

5    De inzending moet vergezeld zijn van een duidelijk ingevuld registratieformulier, met informatie over de vervaardiger en de inzending verplicht vermeld of toegevoegd (in het Nederlands, Frans, Duits of Engels aub).

6    De inzendingen moeten binnen zijn vóór 1 november 2008 op volgend adres:
Internationaal Exlibriscentrum - Stedelijke Musea
Internationale tweejaarlijkse exlibris en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2009
Zwijgershoek 14 - B-9100  Sint-Niklaas (België)
.

Rechten

4

 

1    Alle ingezonden exemplaren worden en blijven eigendom van het Internationaal Exlibriscentrum.

2    Het Internationaal Exlibriscentrum behoudt zich het recht voor om ingezonden exemplaren niet op te nemen in zijn geregistreerde collectie.

3    Deelnemen is toestemmen met reproductie van de ingezonden prenten.

Tentoonstelling - Grafiekbiënnale 2009

5

 

1    Een selectie van de ingezonden prenten zal tentoongesteld worden ter gelegenheid van de 24ste Grafiekbiënnale in 2009 in Sint‑Niklaas.

2    De inzenders zijn hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de proclamatie van de wedstrijduitslagen en de opening van de tentoonstelling op zaterdag 18 april 2009 (onder voorbehoud, zie http//www.sint-niklaas.be).

3    Alle voor de tentoonstelling geselecteerde inzenders ontvangen een catalogus. Voor andere reglementaire deelnemers is een catalogus ter beschikking op aanvraag, verzendingskosten zijn ten laste van de aanvrager.

De prijzen

6

 

1    Prijzen voor techniek:     Prijzen van de stad Sint-Niklaas voor drie verschillende hoofdtechnieken: €1.250 per prijs.

2    Prijs voor jong talent:      Prijs Victor Stuyvaert voor een deelnemer jonger dan 30 jaar: 750 EUR.

3    Prijs voor een thema:     Prijs Sint-Nicolaasgenootschap voor het thema “Sint-Nicolaas”: 500 EUR.

4    Speciale exlibrisprijzen Prijs stad Sint-Niklaas voor het beste exlibris: 1.250 EUR.

                                                    Prijs Leo Winkeler (in beheer van Graphia): 500 EUR.

                                                    Prijs Graphia:  250 EUR.

                                                    Prijs van de Koninklijke Vriendenkring van de Oud-Atheneumstudenten: 250 EUR.

5    Toekenning prijzen: De jury kan beslissen om een prijs niet toe te kennen.

De jury

7

 

1    Het College van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas stelt de jury samen.

2    De samenstelling van de wedstrijdjury 2009: de schepen als voorzitter en vertegenwoordiger van de organisator, het stadsbestuur, Ward Bohé, museumconservator en Lu Boeykens als vertegenwoordigers van het Internationaal Exlibriscentrum en de collectie, Cathérine de Braeckeleer, directeur van het Grafisch centrum van La Louvière, Jack van Peer als vertegenwoordiger van Graphia, Luc Van den Briele, exlibrisautoriteit, een vertegenwoordiger van de K.V.K.O.A.S., een vertegenwoordiger van het Sint-Nicolaasgenootschap, enkele neutrale adviserende kunstenaars aangeduid door het schepencollege.

Aanvaarding van het reglement en de uitslag

8

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen en voorwaarden van dit reglement en de beslissingen van de jury. Over de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.

 


 

                                          Centre International d’Exlibris de Sint-Niklaas                                       

Règlement pour le concours international d’exlibris et d’oeuvres graphiques de petit format Sint‑Niklaas 2009                                                                  

 

Le participant

1

 

4    Tout participant doit être né avant 1991.

5    Ceux qui ont gagné récemment (1 ou 2 concours passés) le prix de la Ville de Sint-Niklaas n’entrent plus en ligne de compte pour ce prix.

6     Les membres du jury, du Conseil du C.I.E. et du personnel des Musées de la Ville de Sint-Niklaas, sont exclus de toute participation.

L’oeuvre présentée: exlibris ou autres oeuvres graphiques de petit format

2

 

3          Le genre de graphique: exlibris ou autres sortes de petites oeuvres graphiques sont admis.

٭  Les dimensions: l’image et le texte ensemble ne peuvent pas dépasser 13cm x 13cm. Le support ne peut pas dépasser 20 cm x 15cm. Les représentations doivent être bidimensionnelles.

٭  Ne sont pas admis: Pseudo-exlibris les pseudo-exlibris pour des personnes fictives ou décédées ou pour des personnes connues, qui n’ont pas accordé leur permission.

٭  Hors concours: les oeuvres qui ont un membre du jury comme titulaire.

 

4         Sortes d’images admises:    Un exlibris.
Un exlibris est conçu pour identifier le propriétaire d’un livre. Le nom de ce dernier ou du titulaire est mentionné dans une formule contenant les mots ‘exlibris’, ‘livre de’, …. L’illustration qui accompagne le texte a un rapport avec le nom, la personnalité, la vie professionnelle, l’identification, les intérêts, les préférences du propriétaire ou encore avec ses livres personnels.

                                                             Autres oeuvres graphiques de petit format comme une illustration, une image selon un thème, ...

 

4    Le thème: les oeuvres doivent renvoyer à ou s’inspirer du thème du livre et/ou de saint nicolas.

 

5    Le support: Les oeuvres ne peuvent pas être encadrées ou montées sur un autre support.

 

8    Le texte: les textes en caractères non-latins ou dans une langue autre que le néerlandais, le français, l’anglais ou l’allemand, doivent être accompagnés d’une traduction ou d’une explication de leur signifaction, rédigée dans une des langues nommées ci-dessus.

 

9     La date: les oeuvres envoyées doivent avoir été conçues et imprimées en 2007 ou 2008 et ne peuvent avoir aucun rapport avec n’importe quel autre concours.

 

10  Les techniques: toutes les techniques de l’estampe sont admises, aussi les techniques mixtes, les créations originales photographiques ou digitales, à condition qu’elles permettent le tirage d’un minimum de cinq exemplaires identiques et de bonne qualité.

Comment faire parvenir

3

 

7    Au maximum 3 oeuvres différentes par participant.

8    Pour chaque oeuvre 2 exemplaires originaux et identiques.

9    Les oeuvres présentées sont remises au Centre International d’Exlibris aux frais du participant.

10 Les participants n’ont aucun droit à une indemnisation ou un remboursement.

11 L’envoi doit être accompagné d’un formulaire de registration dûment rempli contenant de l’information concernant le créateur et les oeuvres présentées (en néerlandais, français, anglais ou allemand).

12 6. Les oeuvres doivent nous être parvenues avant le 1er novembre 2008 à l’adresse suivante:
Internationaal Exlibriscentrum - Stedelijke Musea
Internationale tweejaarlijkse exlibris en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2009
Zwijgershoek 14 - B-9100  Sint-Niklaas (België)
.

Les droits

4

 

4    Toutes les oeuvres envoyées sont et restent la propriété du Centre International d’Exlibris.

5    Le Centre International d’Exlibris garde le droit de décider de ne pas intégrer certaines oeuvres dans la collection enrégistrée.

6    3. Celui qui participe, consent à ce qu’on reproduise les oeuvres envoyées.

Exposition - Biennale des oeuvres graphiques 2009

5

 

4    Une sélection des oeuvres soumises sera exposée à l’occasion de la 24e Biennale des Arts Graphiques en 2009 à Sint-Niklaas.

5    Les participants sont invités à assister à la proclamation des résultats du concours et à l’inauguration de la Biennale, qui auront lieu samedi le 18 avril 2009 (à vérifier plus tard sur le site: www.sint-niklaas.be).

6    Tous les participants sélectionnés pour l’exposition recevront un catalogue. Nous gardons un catalogue à la disposition de tout autre participant réglementaire, qui pourra être envoyé à sa demande et à ses frais.

Les prix

6

 

6    Prix pour la technique:   Prix de la Ville de Sint-Niklaas (3) pour trois techniques de base différentes: 1.250 EUR (3x).

7    Prix pour jeune talent:    Prix Victor Stuyvaert pour un participant de moins de 30 ans: 750 EUR.

8    Prix pour le thème:        Prix de l’Association Sint-Nicolaasgenootschap pour le thème de saint Nicolas: 500 EUR.

9    Prix spéciaux:                     Prix de la Ville de Sint-Niklaas pour le meilleur exlibris: 1.250 EUR.
                                               Prix Leo Winkeler (géré par Graphia): 500 EUR.
                                               Prix Graphia: 250 EUR.
                                               Prix du K.V.K.O.A.S. (Cercle Royal des Amis des Anciens Etudiants de l’Athenée): 250 EUR.

10 La distribution des prix: le jury peut décider de ne pas attribuer un certain prix.

Le jury

7

 

3    Le Collège du bourgmestre et des echevins de la Ville de Sint-Niklaas compose le jury.

4    Font partie du jury du concours de 2009: un échevin comme président et comme représentant de l’organisateur (la Ville de Sint-Niklaas); le conservateur des Musées, Ward Bohé ainsi que Lu Boeykens pour représenter le Centre International d’Exlibris et sa collection; Cathérine de Braeckeleer, directrice du Centre Graphique de La Louvière; Jaak van Peer comme représentant de Graphia; Luc Van den Briele, expert d’exlibris; un représentant du K.V.K.O.A.S., un représentant du Sint-Nicolaasgenootschap et comme conseillers, quelques artistes neutres indiqués par le Collège du Bourgmestre et des Echevins.

Respect du règlement et des résultats

8

Tout participant au concours s’engage à respecter tous les articles et toutes les conditions du règlement ainsi que les décisions du jury. Aucun courrier concernant les résultats ne peut circuler.

 


 

                                           Internationales Exlibriszentrum Sint-Niklaas                                        

  Teilnahmebedingungen für den Internationalen Exlibris- und Kleingrafikwettbewerb Sint-Niklaas 2009                                                                         

 

Teilnehmer

1

 

7    Die Teilnehmer müssen vor 1991 geboren sein.

8    Gewinner eines Geldpreises der Stadt Sint-Niklaas können in den beiden folgenden Wettbewerben keinen Geldpreis mehr erhalten.

9    Jurymitglieder, Mitglieder des Beratungsausschusses des I.E.Z. und Mitarbeiter der Städtischen Museen von Sint-Niklaas sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Einsendung: Exlibris oder andere Kleingrafik

2

 

5         Art der Grafik: Exlibris und andere Arten von Kleingrafik.

٭  Format: Bild und Text jeder Druckgrafik dürfen zusammen nicht größer sein als 13 cm x 13 cm. Der Träger, auf den die Grafik abgedruckt ist, darf nicht größer sein als 20 cm x 15 cm. Die Druckgrafiken müssen zweidimensional sein.

٭  Nicht erlaubt: Pseudo-Exlibris für fiktive oder nicht lebende Personen oder solche, die auf die Namen bekannter Persönlichkeiten lauten und ohne deren ausdrückliche Zustimmung angefertigt wurden.

٭  Außer Konkurrenz: Grafiken mit einem Jurymitglied als Titelträger.

 

6         In Frage kommende Kleingrafik: ein Exlibris.
Ein Exlibris oder Bücherzeichen ist ein Eigentumsvermerk in einem Buch, der den Namen des Titelträgers/Eigentümers zusammen mit einem Besitzvermerk “ex libris”, „Buch von” trägt, wobei Bildschmuck oder Abbildung beim Text in Beziehung stehen mit dem Namen, der Persönlichkeit, dem Berufsleben, der Identifikation, den Vorlieben, Interessen usw… des Besitzers oder dessen persönlichen Büchern.

                                                                       Andere Kleingrafiken, wie zum Beispiel: eine Illustration, eine Themengrafik, ...

 

5    Thema: Die eingesandten Arbeiten verweisen auf oder sind inspiriert vom Thema das Buch und/oder der heiligen Nikolaus.

 

6    Träger: Die eingesandten Arbeiten dürfen nicht eingerahmt oder auf einen anderen Träger montiert sein.

 

11 Texte/Schriftzeichen: Texten mit nicht-lateinischen Schriftzeichen oder einer anderen Sprache als niederländisch, französisch, englisch oder deutsch muss eine Übersetzung oder Erläuterung in einer der vorgenannten Sprachen beigefügt werden.

 

12  Datum: Die teilnehmenden Arbeiten müssen 2007 oder 2008 entworfen und abgedruckt und für keinen anderen Wettbewerb eingereicht worden sein.

 

13  Drucktechniken: Alle grafische Drucktechniken und Kombinationen verschiedener Druckverfahren, originale fotografische und digitale Entwürfe, die eine Auflage von wenigstens fünf gleichen Abdrucken guter Qualität erlauben, werden angenommen.

Einsendungshinweise

3

 

13 Höchstens 3 verschiedene Einsendungen je Teilnehmer.

14 Von jeder Einsendung 2 orginale und identische Abdrucke.

15 Die Versendung der Arbeiten an das Internationale Exlibriszentrum geschieht zu Lasten der Teilnehmer.

16 Die Einsender können keinen Anspruch erheben hinsichtlich einer Bezahlung oder Vergütung.

17 Der Einsendung muss ein gut lesbares Anmeldeformular mit Informationen über den Künstler und seine Arbeiten beigelegt werden. (Bitte bedienen Sie sich beim Ausfüllen dieser verpflichtenden Angaben der niederländischen, französischen, deutschen oder englischen Sprache.)

6  Die Einsendungen müssen vor dem 1. November 2008 an die nachstehende Adresse geschickt werden:
   Internationaal Exlibriscentrum - Stedelijke Musea
   Internationale tweejaarlijkse exlibris en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2009
   Zwijgershoek 14 - B-9100 Sint-Niklaas (België)
.

Rechte

4

 

7    Alle eingesandten Exemplare werden und bleiben Eigentum des Internationalen Exlibriszentrums.

8    Das Internationale Exlibriszentrum behält sich das Recht vor, eingesandte Exemplare nicht in sein Sammlungsverzeichnis aufzunehmen..

9    Die Teilnahme bedeutet das Einverständnis zur Reproduktion der eingesandten Grafiken.

Ausstellung - Grafikbiennale 2009

5

 

7    Eine Auswahl des eingesandten Materials wird anlässlich der 24. Grafikbiennale 2009 in Sint‑Niklaas ausgestellt.

8    Die Einsender werden hierbei zur Proklamation mit Bekanntgabe der Preisträger und Eröffnung der Ausstellung am Samstag,

18. April 2009 eingeladen. (ohne Gewähr: http//www.sint-niklaas.be).

9    Alle für die Ausstellung ausgewählten Einsender erhalten einen Katalog, den anderen regulären Teilnehmern steht er auf Nachfrage und mit Übernahme der Versandkosten zur Verfügung.

Preise

6

 

11 Preise für Technik:           Preise der Stadt Sint-Niklaas für drei verschiedene Haupttechniken: 1.250 EUR je Preis.

12 Preis für junge Talente:     Preis Victor Stuyvaert für einen Teilnehmer unter 30 Jahren: 750 EUR.

13 Preis für ein Thema:        Preis Sint-Nicolaasgenootschap zum Thema “Sankt Nikolaus”: 500 EUR.

14 Sonderpreise für Exlibris:  Preis Stadt Sint-Niklaas für das beste Exlibris: 1.250 EUR.

                                                       Preis Leo Winkeler (unter Verwaltung von Graphia): 500 EUR.

                                                       Prijs Graphia: 250 EUR.

                                                       Preis Koninklijke Vriendenkring van de Oud-Atheneumstudenten: 250 EUR.

15 Preisverleihung: Die Jury behält sich das Recht vor, einen Preis nicht zu vergeben.

Jury

7

 

5    Das Kollegium von Bürgermeister und Schöffen der Stadt Sint-Niklaas stellt die Jury zusammen.

6    Die Jury für die Ausschreibung 2009: der Schöffe als Vorsitzender und Vertreter des Organisators, die Stadtverwaltung, Ward Bohé (Museumkonservator) und Lu Boeykens, als Vertreter des Internationalen Exlibriszentrum und der Kollektion, Cathérine de Braeckeleer (Direktorin des Grafischen Zentrums von La Louvière), Jack van Peer (Vertreter von Graphia), Exlibris-Sachverständige Luc Van den Briele, ein Vertreter des Vereins K.V.K.O.A.S., ein Vertreter der Sint-Nicolaasgenootschap, einige neutrale beratende Künstler, die vom Schöffenkollegium vorgeschlagen werden.

Annahme der Teilnahmebedingungen und Entscheidung der Jury

8

Mit der Teilnahme an dieser Ausschreibung werden alle Teilnahmebedingungen und Regeln sowie die Entscheidungen der Jury anerkannt.

Über das Ergebnis wird keine Korrespondenz geführt, die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar.

 


 

                                             International Exlibris Centre Sint-Niklaas                                          

Sint-Niklaas 2009 bookplates and small printmaking competition rules

 

The Participant

1

 

10 The participant must be born before 1991.

11 Recent Town of Sint-Niklaas Award winners will not be eligible for another money prize for the next two competitions.

12 Jurors, I.E.C. advisory board members and Sint-Niklaas Municipal Museums employees may not take part in the competition.

The entry: bookplates or other small printmaking

2

 

7         Types of prints: Exlibris/bookplates and other types of small prints are allowed.

٭   Dimensions: The combined image and text of each print must not be larger than: 13 cm x 13 cm. The support upon which the image is printed may not be larger than 20 cm x 15 cm. The illustrations must be two-dimensional.

٭   Not allowed: Pseudo-exlibris for fictitious or deceased persons or using names of celebrities who have not given their authorization.

٭   Out of competition: Illustrations dedicated to a juror.

 

8         Possible types of small prints:   An exlibris/a bookplate.
An exlibris or bookplate is a property mark for books. The name of the holder/owner should be mentioned, together with the fact that it is their property, by mentioning “exlibris”, book of”,.... The decoration or illustration accompanying the text is related to the name, personality, occupation, identification, preferences, interests, etc. of the owner or their personal books.

                                                                    Other small prints such as : an ILLUSTRATION, a TOPICAL PRINT, ...

 

6    The topic: The prints submitted will refer to or be inspired by the topic the book and/or Saint Nicholas.

 

7    Mounting: The impressions may not be framed nor be mounted on a secondary support.

 

14 Use of texts: When using texts in non-Latin characters or in a language that is not Dutch, French, English or German, the print should be accompanied with a translation or explanation in one of the languages mentioned.

 

15  Date: The participating prints need to have been designed and printed in 2007 or 2008 and are not allowed in any way to refer to any other competition.

 

16  Printmaking techniques: All graphic printmaking techniques, also including mixed media printmaking techniques, original photographic and digital creations, capable of producing an edition of at least 5 equal impressions of good quality, are accepted.

Manner of submission

3

 

18 No more than 3 different entries per participant.

19 Participants must submit 2 original and identical impressions of each entry.

20 The entries are delivered to the International Exlibris Centre at the expense of the participants.

21 The participants are not entitled to any form of payment or compensation.

22 The entry must be accompanied by a clearly filled-out entry form together with information about the prints and about the maker of it (in Dutch, French, German or English please).

23 The entries must be sent in before November 1, 2008 to the following address:
Internationaal Exlibriscentrum - Stedelijke Musea
Internationale tweejaarlijkse exlibris en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2009
Zwijgershoek 14 - B-9100  Sint-Niklaas (België)
.

Rights

4

 

10 All copies that are sent in are and will remain the property of the International Exlibris Centre.

11 The International Exlibris Centre reserves the right not to include the prints that are sent in its registered collection.

12 By participating you agree with the reproduction of the prints that are sent in.

Exhibition - Printmaking Biennale 2009

5

 

10 A selection of the prints submitted will be exhibited during the 24th Printmaking Biennale in 2009 in Sint-Niklaas.

11 The participants are hereby invited to attend the announcement of the competition results and opening of the exhibition on Saturday, April 18, 2009 (to be confirmed, cf. http//www.sint-niklaas.be).

12 All participants selected for the exhibition will receive a catalogue. The other participants who submitted a valid entry may also request a catalogue, shipping costs at the expense of the participant.

The Awards

6

 

16 Awards for technique:      Town of Sint-Niklaas Awards for three different types of main techniques: €1.250 per prijs.

17 Award for Young Talent:   Victor Stuyvaert Award for a participant under 30: 750 EUR.

18 Prijs voor een thema:       Saint-Nicholas Society Award for the topic “Saint Nicholas”: 500 EUR.

19 Special exlibris awards:    Town of Sint-Niklaas Award for the best exlibris: 1.250 EUR.

                                                       Leo Winkeler Award (in association with Graphia): 500 EUR.

                                                       Graphia Award: 250 EUR.

                                                       Royal Society of Former Students of the Atheneum (KVKOAS) Award: 250 EUR.

20 Award Ceremony: The jurors may decide not to grant an award.

The Jurors

7

 

7    The town of Sint-Niklaas board of Burgomaster and Aldermen will compose the jury.

8    The composition of the 2009 competition jury: the Alderman as chairman and representative of the organizer, the town administration, Ward Bohé, museum curator and Lu Boeykens as representatives of the International Exlibris Centre and the collection, Cathérine de Braeckeleer, Director of the La Louvière Graphics Centre, Jack van Peer as representative from Graphia, Luc Van den Briele, exlibris specialist, a representative from the K.V.K.O.A.S., a representative from the Saint Nicholas Society, a number of neutral advising artists appointed by the board of burgomaster and aldermen.

Acceptance of the Rules and Results

8

By taking part in this competition, the participants accept all the conditions and requirements of these rules and all decisions taken by the jurors. No correspondence can be entered into about the outcome of the competition.